Određeni broj tehnika koje se na prvom mestu koriste za pravljenje web aplikacija i to primarno takozvanih asinhronih se naziva AJAX, a to je zapravo skraćeno od Asynchronous JavaScript and XMT, to jest Asinhroni JavaScript i XML.

Bitno je napomenuti da je reč o specifičnoj tehologiji, koja se koristi kada je potrebno da konkretne aplikacije i primaju, ali i šalju podatke na server, a da to ne utiče na njihov prikaz u tom trenutku, odnosno na ponašanje konkretne web stranice. Zapravo se tada čitava komunikacija odvija u pozadini, to jest asinhrono, a bez ometanja rada konkretne stranice, to jest celokupne aplikacije. Ipak, to se ne mora uvek odvijati na takav način, to jest ne moraju uvek konkretni zahtevi da budu obrađivani u pozadini. Ti podaci se najčešće preuzimaju preko XMLHttpRequest - a, stim da moramo naglasiti da iako se AJAX karakteriše kao skraćenica pomenutih pojmova, u pojedinim slučajevima XML može da bude i izostavljen. Naime, tada se gotovo uvek primenjuje JSON, a o čemu se odlučuje na osnovu konkretnih zahteva. Primarno se kombinacija JavaScript - a i XMLHttpRequest - a primenjuje kako bi bila izvršena razmena podataka u pozadini i to tako da ne dođe do ponovnog učitavanja određene stranice.

Dobro je znati i to da je AJAX uveden sa razlogom, te da se njegovom primenom komunikacija između konkretne stranice i servera značajno poboljšala. Tačnije, 90 - ih godina prošlog veka su internet stranice mahom izrađivane uz primenu HTML - a, što zapravo znači da je čitava mreža funkcionisala mnogo sporije, pošto je bilo neophodno da svaka stranica bude iznova učitana, a ukoliko je izvršen određeni zahtev na njoj. Sve to je imalo uticaja, naravno i na kvalitet rada interneta i na brzinu učitavanja, te sada svakako možemo reći da je u pitanju bio vrlo neefikasan metod rada. Upravo zato se i javila potreba za učitavanjem sadržaja u pozadini, što je prvo zvanično prezentovao Internet Explorer, a nedugo zatim i Microsoft Outlook. Na samom kraju prošlog veka je upravo kompanija Microsoft uspela da izvrši potrebna ažuriranja konkretnih sadržaja, to jest berzanskih akcija i vesti i to upravo na dinamički način. Vrlo brzo nakon toga je XTMLHttp ActiveX kontrola prihvaćena i od strane najpoznatijih pretraživača, kao što su na primer Safari, Mozilla i Opera, te je tretirana kao takozvani JavaScript XMLHttpRequest objekat.

Sam termin AJAX je nastao tek kasnije i to tek početkom 2006. godine, a zapravo je izvršena analiza primene te tehnologije na pretraživaču Google, gde ona ujedno i ostvaruje najznačajnije rezultate. Svakako su prisutni i nedostaci korišćenja ove tehnologije, tako da o njima posebno treba voditi računa. Kada se AJAX koristi na uređaju u okviru koga je prisutna ne tako stabilna veza sa internetom, može se desiti da dođe do ometanja konekcije sa korisnikom, a u smislu da se neretko događa da zahtevani podaci stignu tek kasnije, jer je spora internet veza, te da u tom trenutku možda ometaju korisnika u radu. Još jedan vrlo važan nedostatak je vezan za uređaje koji koriste one pregledače u okviru kojih JavaScript ili, pak XMLHttpRequest nije podržan. U tom slučaju sve one stranice koje inače koriste AJAX, neće to moći da učine na odgovarajući način, a što će svakako imati vrlo loš uticaj na njihovo korišćenje. Uz to, vrlo često nastaje takozvani složeni kod pod uticajem ovog tipa programiranja, a poznato je da se taj kod sa stanovišta održavanja i testiranja smatra vrlo zahtevnim.

Suprotno uobičajenom gledištu, AJAX se zapravo mora posmatrati kao sasvim novi pristup primene već postojećih tehnologija, te se ni u kom slučaju ne može smatrati novim programskim jezikom, kako ga ljudi često karakterišu. Njegova primena je najpre vezana za stvaranje prijateljskog okruženja za zahteve različitih korisnika, jer upravo primenom ove tehnologije se postiže da se određene web aplikacije znatno jednostavnije koriste.

Ko god ima želju da se upozna sa osnovama ove tehnologije bi najpre trablo da zna da je implementacija AJAX - a prilično jednostavna, ali pod uslovom da ste upoznati sa korišćenjem JavaScript - a i HTML - a, primarno.

Najvažnije je naglasiti da je svaka aplikacija koja je bazirana upravo na AJAX tehnologiji, zapravo potpuno nezavisna od web pregledača, te da profesionalni programeri koji implementiraju ova pravila svakako poštuju postojeće web standarde, a kojih se naravno i pomenuta tehnologija u potpunosti pridržava.