Kao opšteprihvaćena definicija za pojam bandwith se često navodi da je u pitanju količina podataka koja u tačno definisanom vremenskom periodu treba da bude prenesena preko globalne mrže, to jest interneta. Dakle, ovaj pojam se slobodno može prevesti kao opseg ili propusni opseg, ali se neretko događa da se on u oblasti informacionih tehnologija ne upotrebljava uvek pravilno. Obično se smatra da je bandwith količina podataka koji se mogu preneti preko servera, odnosno konkretne web stranice u tačno definisanom vremenskom roku, te se iz tog razloga često u praksi može čuti da je mesečni opseg tačno definisan. Ipak, ako bismo želeli da preciznije odredimo pomenuti pojam, rekli bismo da je u pitanju maksimalna količina podatka koji mogu da budu preneti na opisane načine, ali u tačno određenom vremenskom roku. Tako se pojam mesečni bandwith, zapravo definiše kao maksimalna količina podataka koja može da bude preuzeta ili poslata za mesec dana.

Merna jedinica opsega podataka jeste gigabajt (GB), te se obično upravo ovaj termin, odnosno propusni opseg koristi u okviru različitih internet servis provajdera, odnosno web hosting kompanija. Tom prilikom klijenti treba da dobiju informaciju i koliki je opseg dozvoljen na mesečnom nivou.

Isto tako se pojam bandwith koristi i u drugim oblastima, poput na primer optike ili radio komunikacija, ali je tada i njegovo određenje drugačije.

Napominjemo da uz digitalni, postoji i analogni bandwith, te da kada se upotrebi ovaj termin, svakako se primarno misli na digitalnu varijantu. Kada se vrši umrežavanje određenog broja računarskih uređaja, bandwith se definiše kao količina podataka koja se tom prilikom prenosi kroz jedan kanal, odnosno liniju. U tom slučaju se brzina njihovog prenosa meri takozvanim bitovima, tačnije bitovima u sekundi (bit/s) i zapravo se definiše kao količina podataka koje jedan od umreženih računara može preko konkretne veze da pošalje na drugi uređaj, a koji se nalazi u okviru iste mreže i to sve u konkretnoj jedinici vremena. Nakon svega navedenog je sasvim jasno pravilo da što je veći bandwith, odnosno takozvani propusni opseg, to podrazumeva i da se podaci znatno brže mogu preneti.

Što se tiče analognih sistema, napominjemo da je jedinica mere za bandwith u tom slučaju Hz, to jest herc. A vrednost opsega se tada definiše isključivo na osnovu razlike u količini podataka koja nastaje kada se uporede simboli visoke i niske frekvencije, a isto tako posmatrano u vremenskom intervalu od jedne sekunde. Jednostavno rečeno, ako se opseg karakteriše brojčanom vrednošću od 10, to znači da je bandwith 10 herca u jednoj sekundi.

Trebalo bi objasniti i pojam koji je poznat kao bandwith bottleneck, a koji je prisutan kada u procesu prenosa podataka učestvuje dva, odnosno više od dva subjekta. Naime, u takvoj situaciji može da dođe do takozvanog zagušenja prenosa, jer svako ko tom prilikom učestvuje u prenosu podataka ima opseg različite vrednosti. Zapravo, ako je prenos kod nekoga od njih sporiji, dolazi do pojave koja je poznata kao bandwith bottleneck.

Posebno je važno naglasiti da se u praksi pojam bandwith vrlo često meša sa onim koji se odnosi na prenos podataka (dana transfer), iako oni zapravo nemaju baš mnogo sličnosti. Naime, prenos podataka se određuje kao količina podataka koja se preko određene veze mogu preneti, ali isključivo uz primenu opcije upload, odnosno download. Jedinica mere je u ovom slučaju megabajt (MB) i u okviru različitih kompanija se obično njihova količina izražava na mesečnom nivou.

Da bi se bandwith na internetu očuvao, te da bi bio što bolji, nastoji se da se unaprede usluge, pa se neretko događa da se određena mreža u tom slučaju mora izdeliti na određeni broj manjih delova, koji se nakon toga povezuju na takozvani most.Upravo zahvaljujući tome se u velikoj meri održava kvalitet propusnog opsega određene mreže.