Jedna od jedinica u okviru Međunarodnog sistema jedinica ( engl. International System od Units ), koji se obeležava skraćenicom SI je i megabajt ( engl. megabyte ).

Ovom jedinicom se u osnovi prikazuje količina podataka u oblasti računarstva, mada ima primenu i u drugim sferama, stim da se u zavisnosti od polja primene razlikuje i vrednost koju ima megabajt. Onovna jedinica za meru količine podataka u oblasti računarstva i informatike nosi naziv bajt, a jedinica megabajt prema pravilima Međunarodnog sistema jedinica ima vrednost od milion bajtova, odnosno 106 bajtova. Međunarodno priznata skraćena oznaka za vrednost megabajta je MB.

U sferi informatike i računarstva se pod pojmom megabajt smatra vrednost od 1 048 576 bajtova što je jednako vrednosti 220 bajtova. U mnogo ređim slučajevima se vrednost megabajta određuje kao 1 024 000, odnosno 1 000 x 1 024 bajtova.

Pored megabajta, prisutna je i jedinica mebibit koja se skraćeno prikazuje kao MIB. Jedinica megabajt se najčešće koristi u tri varijante, koje su poznate kao : Baza 2 ( engl. Basa 2 ) , Baza 10 ( engl. Base 10 ) i Pomešano ( engl. Mixed ).

Prema pravilima Baze 2 jedan megabajt je jednak količini od 1 048 576 bajtova, što je opet jednako količini od 220 bajtova. U ovoj vrednosti se megabajt najčešće primenjuje kod " Microsoft Windows " - a da označi količinu podataka u memoriji računara i to prvenstveno u RAM memoriji. Pomenuta vrednost megabajta je svojevrstan sinonim za binarnu jedinicu poznatu kao mebibit. Prema pravilima Baze 10 vrednost jedinice od 1 megabajta je milion bajtova, a to je isto što i 106 bajtova. Ova vrednost se koristi u skladu sa pravilima Međunarodnog sistema jedinica, a priznaje ga i Međunarodna elektrotehnička komisija. Vrednost megabajta prema Bazi 10 se najčešće primenjuje za označavanje količine podataka na različitim medijima za skladištenje, poput fleš memorija, DVD, CD, hard diskova, dok se posebno u računarstvu ova vrednost primenjuje kod iskazivanja brzine procesora, kao i za označavanje njegovih performansi.

Prema pravilima takozvane Pomešane primene 1 megabajt ima vrednost od 1 024 000 bajtova, što je jednako vrednosti 1 000 x 1 024 bajtova. Ova vrednost megabajta je najčešće u upotrebi prilikom opisivanja sistema formatiranih disketa, odnosno njihovog kapaciteta. Tako se, recimo za disketu veličine 3,4 inča, čiji kapacitet je 1,44 megabajta smatra da ima kapacitet od 1 474 560 bajtova. Upravo na primeru ovakve datoteteke možemo uporediti i ostale vrednosti, pa tako na disketu koja ima kapacitet od 1 474 560 bajtova može stati 4 megapiksela fotografija, stim da je kompresija tih fotografija normalna, a format JPEG, ali i svega 6 sekundi nekompresovanog sadržaja audio CD - a ili tekstualni sadržaj od čak 500 strana, čiji je sadržaj po strani 2 000 karaktera. Takođe, na pomenutu disketu može da stane i samo 1 megapiksel fotografija koje se čuvaju bez kompresije, a sadrže 256 boja.