Pojam rezolucije je prisutan u različitim oblastima, a izuzev u onoj koja se odnosi na obradu fotografija, on se koristi i u geografiji, matematici i logici, kao i vezano za oblast prava, odnosno zakona i u drugim oblastima.

Što se tiče definicije ovog pojma vezano za fotografiju, on se prvenstveno koristi kako bi bila definisana jasnoća, to jest oštrina neke slike. Takođe se primenjuje onda kada je potrebno opisati osobine određenog štampača ili monitora, te kod definisanja rastera, to jest rasterske grafike.

Uopšteno govoreći, rezolucija je osnovna mera za oštrinu neke slike i definiše se kao broj piksela na ekranu, odnosno kao broj tačaka koje proizvodi određeni štampač. A kada se zna kolika je tačno rezolucija, onda se svakako zna i u kojoj meri je određena slika oštra, odnosno jasna.

Kada je u pitanju video grafička rezolucija, ona se meri i vertikalno i horizontalno, te postoji nekoliko vrsta rezolucije, a prvenstveno se misli na rezoluciju slike, kao i ekrana, ali i određenog štampača, te je prisutan i termin optička rezolucija, kao i spektralna rezolucija.

Rezolucija ekrana se definiše onda kada je potrebno utvrditi koliko je određeni tekst ili slika jasno prikazan na ekranu. A sasvim je logično da je i tekst i slika jasnija ukoliko je rezolucija veća, te ako je rezolucija manja, to može značajno da utiče na pogoršanje kvaliteta određene slike ili teksta. Svako ko koristi određeni računar ima mogućnost da podesi, to jest da izmeni njegovu rezoluciju, a ako se tom prilikom bude dogodilo da se podesi ona rezolucija koja od strane konkretnog ekrana nije podržana, on će onda par sekundi biti crn i automatski će podešavanja monitora biti vraćena na osnovnu rezoluciju. Da bi se precizno definisala rezolucija neke slike, posebno je važna takozvana prostorna rezolucija, a koja je još poznata i kao ugaona. Ona se definiše kao mogućnost određenog uređaja (kamera, mikroskop, optički teleskop i drugi) da formira određenu sliku, odnosno da obrati pažnju na sitne detalje u okviru određenog objekta. Kada govorimo o takozvanoj rezolucionoj moći određenog uređaja, onda zapravo mislimo na to da je on u mogućnosti da vrlo precizno razdvoji konkretne tačke određenog objekta, a kada se one nalaze na relativno malom ugaonom rastojanju. Ipak, ovo je primarno vezano za opisivanje rezolucione moći kada se koriste teleskopi ili mikroskopi.

Isto tako postoji i takozvana video rezolucija, a ona je zapravo definisana kao mogućnost ekrana određenog uređaja, poput na primer monitora nekog računara ili televizora, da izvrši prikazivanje neke slike uz primenu individualnih piksela. A tada se određena slika prikazuje u dve dimenzije, pa se na taj način pokazuje kolika je horizontalna, a kolika je tačno vertikalna rezolucija, to jest koliko posebnih tačaka, odnosno piksela se nalazi u okviru jedne slike na horizontalnoj i na vertikalnoj osnovi. Iako mnogi tako misle, činjenica je da se kvalitet slike ne može isključivo odrediti prema rezoluciji, već postoje i mnogi drugi podaci koji imaju direktno uticaja na poboljšanje ili na pogoršanje kvaliteta određene slike.

Pored svih pomenutih, postoji i takozvana 4k rezolucija, a koja je direktno određena od strane Digital Cinema Initiatives - DCI (Digitalna filmska inicijativa). U principu se radi o standardizovanom odnosu piksela, a koji u ovom slučaju podrazumeva 4 096 puta 2 560 piksela.