Vad är kod

En av de mest generella definitionerna av kod underförstår att det gäller en sorts regler som riktas mot omvandling av informationer som finns i vissa formen som ord, bokstäver nummer eller binär skrift till en annan form som inte bör vara samma som den första formen.

Kodning avser behandling av informationer, men i så fall definierar kodning processen som omfattar översättning av konkret information till viss form av symbol, och genom olika anordningar överförs de vidare till mottagare. Det finns också avkodning som helt är i motsats till kodning och innebär översättning av vissa symboler till den formen som konkret mottagare helt och hållet kan förstå.

Som det står i historiska uppgifter, användes koder för första gången under 1200-talet och senare började deras särskilt utveckling när telefon och telegraf uppfanns. Koder tillämpas inte bara inom informationsteknik, utan också inom militär och diplomati, sedan inom flotta resp. handel. Det är intressant att nämna att precis koder som används inom handel är de mest omfattande, och den kändaste typen av koder är Morsealfabetet samt internationell kod nummer 1 och 2.

Definition av begreppet kod byte är också helt logisk, och begreppet omfattar alla grupper av nummer, bokstäver eller andra tecken som byts vissa bokstäver, ord eller andra symboler och sedan skapar de så kallade kod uttryck. Kods grundläggande syfte är att skydda vissa uppgifter samt utföra nödvändigt förkortelse av konkreta innehåll.

Vetenskap som primärt fokuseras på forskning av koder och deras upptäckt är kriptografi. Det finns stort antal orsaker för kodering, och de beror uteslutande på deras tillämpningsområde, så till exempel inom telegraf område, används koder för att viss information snabbare skickas, eftersom de ska innehålla mindre antal tecken på det sättet.

Namnet på koden som anses vara den mest komplicerade koden är Enigma och den producerades under andra världskriget i Tyskland. Och precis dekryptering av den koden ledde till krigsslutet och påverkade att krigets förlopp förändras.

Tecken som tillämpas i den kommunukationen utgör egentligen så kallade abstrakt alfabet och de i kombination med binära resp. andra tecken skapar kod. Och varje kod har kod element och det finns också kod byte för varje kod. Omfång av kod faställs också och det omfattar precist antal kod element av abstrakt alfabet som skapar ovannämnda koden. Inom informationsteknik är antal element som används proportionellt till antal bitar som bör användas för visst kod byte. Man definierar ledande bit i konkret kombination som samtidigt är den viktigaste biten och den betecknas som MSB (Most Significant Bit – Mest signifikanta siffra), och det finns också LSB (Least Significant Bit – Minst signifikanta siffra), dvs. bit som har det minsta värdet. I flesta fall utförs kodering via tangentbord, men när dekryptering utförs visas den då på bildskärm.

Det är också viktigt att påpeka att man använder två koder inom informationsteknik, och det gäller BCD (Binary Coded Decimal – Binärkodat decimalt), som egentligen är binärkodart decimalt och kodering fungerar på nästa sättet: varje decimala siffra byts med dess ekvivalent inom system med fyra bitar. Det betyder faktiskt att man bara använder de första 10 kombinationerna, inte varje kombination av 4 bitar. Den koden används först och främst för att underlätta överforing av data som har siffervärde och BCD används oftast när någon slags mätning bör utföras.

Om vi bör använda kombination av siffror, bokstäver och andra tecken, används då kod med åtta bitar. Det gäller så kallade ASCII (American Standard Code for Information Interchange), och fler variant är i användning. Varianten som omfattar 128 kombinationer och som gäller aktuell standard dvs. från 0 till 127, medan samma antal övriga kombinationer (från 128 till 255) kan användas av varje användare som självständigt vill kodera de elementen. Primära syftet med den koden är att inte bara öka hastighet utan också flexibilitet.

Det finns också QR-kod som utvecklades av det japanska företaget Denso - Wave 1994. Det gäller en sorts tvådimensionell streckkod dvs. matris kod, och förkortningen härstämmar från de första bokstäverna i orden Quick och Response så översätts benämning som snabbt svar. QR-kod utvecklades just på grund av det, eftersom det fanns behov av att man ganska snabbt kan kodera visst innehåll.